ANBI

ANBI informatie

Instituut Clingendael heeft een ANBI status, voor meer informatie zie www.anbi.nl  

Naam
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’

Registratienummer in handelsregister
41152832

RSIN/fiscaalnummer
67.57.509

Bezoek- en postadres
Postadres
Postbus 93080
2509 AB Den Haag

Bezoekadres
Clingendael 7
2597 VH Den Haag

Doelstelling
Op basis van analyses, trainingen en publieke gesprekken inspireert en equipeert Instituut Clingendael overheden, bedrijven en samenlevingen tot het bevorderen van een veilige, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld.

Actueel verslag van activiteiten
Zie hiervoor het jaarverslag 2021.

Samenstelling en namen van de bestuurders/Raad van Toezicht
Het Instituut kent een Bestuur en een Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

- De leden van de Raad van Toezicht genieten in beginsel geen remuneratie. De door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen worden vergoed overeenkomstig een vastgelegde regeling.  

- Algemeen: De bezoldiging van de werknemers geschiedt overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA) 1984 (Stb 1983 nr. 571), zoals dit besluit is gewijzigd bij Besluit van 16 februari 2001, Stb. 2001.99 (artikel 7 Algemeen Reglement Arbeidsvoorwaarden Clingendael).

Balans en staat van baten en lasten
Zie jaarrekening 2021.