ANBI

ANBI informatie

Instituut Clingendael heeft een ANBI status, voor meer informatie zie www.anbi.nl  

Naam
Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’

Registratienummer in handelsregister
41152832

RSIN/fiscaalnummer
67.57.509

Bezoek- en postadres
Postadres
Postbus 93080
2509 AB Den Haag

Bezoekadres
Clingendael 7
2597 VH Den Haag

Doelstelling

Het Instituut heeft tot doel een bijdrage te leveren tot de verdieping en verbreding van de kennis omtrent en de meningsvorming over internationale vraagstukken en het buitenlands- en veiligheidsbeleid van Nederland, daarbij tevens aandacht schenkend aan de Verenigde Naties en andere internationale (waaronder economische) organisaties (artikel 3 Statuten).

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Zie de samenvatting van het jaarplan 2016 (pdf).

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het Instituut heeft een Bestuur en een directie (artikel 6 Statuten).

Beloningsbeleid

- De leden van het Bestuur genieten in beginsel geen remuneratie. De door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen worden vergoed overeenkomstig een door het Bestuur vastgelegde regeling.  

- De leden van het Bestuur aan wie een bijzondere taak wordt opgedragen kan een vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend (artikel 18 lid 1 en lid 2 Statuten).

- Algemeen: De bezoldiging van de werknemers geschiedt overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA) 1984 (Stb 1983 nr. 571), zoals dit besluit is gewijzigd bij Besluit van 16 februari 2001, Stb. 2001.99 (artikel 7 Algemeen Reglement Arbeidsvoorwaarden Clingendael).

Actueel verslag van activiteiten
Zie hiervoor het jaarverslag 2015.

Balans en staat van baten en lasten
Zie de bijlage voor 2013 en 2014.