Research

Strategic Foresight

Reports and papers

Clingendael Monitor 2013

29 May 2013 - 12:48

Een wereld in onzekerheid, aldus de titel van de Clingendael Monitor 2013, die op 29 mei is aangeboden aan minister van Defensie Jeanine Hennis – Plasschaert. Deze tweede editie schetst een wereld die in veel opzichten continuïteit vertoont in vergelijking met de Monitor 2012.

Veranderingen en verschuiving
Er is echter ook sprake van veranderingen, die het overheersende beeld van internationale onzekerheid en daarmee het risico van onveiligheid versterken.
Zo is de verschuiving van de mondiale machtsverhoudingen het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt, met oplopende spanningen tussen de grote mogendheden – de VS en China in het bijzonder – als gevolg.

Internationale samenwerking en niet-statelijke actoren
Op het vlak van internationale samenwerking is er tegelijkertijd sprake van stagnatie, waarbij zich duidelijker het gevaar van een ‘leiderloze’ wereld aftekent. Niet-statelijke actoren spelen een belangrijke rol, maar de staat lijkt op tal van dimensies weer terug te zijn op het internationale toneel.

Het mondiale dreigingsbeeld
Daarnaast is er een groeiend aantal ‘hot spots’ in diverse regio’s, zoals Syrië en Mali, die een bron van instabiliteit en conflict vormen. Deze ‘hot spots’ bevinden zich met name in de directe omgeving van de EU.

Totaalbeeld
Het totaalbeeld wijst op grotere onzekerheid, het ontstaan van een meer multipolair wereldbestel en op steeds stroevere internationale samenwerking. Ontwikkelingen die vanuit Nederlands perspectief reden tot zorg zijn.