Research

Migration

Reports and papers

Gestage toename beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden

01 Nov 2022 - 10:28
Bron: ©Reuters

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid brengt Instituut Clingendael doorlopend de laatste ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne en de situatie van Oekraïense ontheemden in de Europese Unie in kaart. Het doel van dit lopende onderzoek is om een onderbouwde inschatting te maken van (1) het aantal Oekraïense ontheemden dat in Nederland moet worden beschermd, (2) de duur van die bescherming en (3) het aantal in Nederland verblijvende ontheemde Oekraïners dat terug zal keren. In eerder onderzoek heeft Clingendael een aantal factoren in Oekraïne en in de landen van eerste opvang geïdentificeerd dat van invloed is op (door-)migratiestromen, waaruit een initiële conclusie volgde dat Nederland rekening moet houden met een langdurig verblijf van ontheemde Oekraïners.


Dit rapport werkt deze factoren nader uit in een empirisch onderbouwd model dat de basis vormt voor regelmatige updates. Achtereenvolgens komen de factoren aan bod die migratie- en terugkeerintenties van ontheemden vanuit en naar Oekraïne bepalen (hoofdstuk 2), en de factoren die van invloed zijn op doormigratie vanuit landen van eerste aankomst naar Nederland (hoofdstuk 3). We operationaliseren elke factor met een aantal indicatoren die maandelijks worden gemonitord op basis van publiek beschikbare bronnen. Vervolgens maken we op basis van de ontwikkeling van de verschillende indicatoren in de loop van oktober 2022 een inschatting of de betreffende factor zal bijdragen tot terugkeer dan wel tot de komst van nieuwe vluchtelingen. Tot slot worden de verschillende factoren in samenhang met elkaar geanalyseerd en worden op basis daarvan vooruitzichten en conclusies geformuleerd over de te verwachten beschermingsopdracht voor de Nederlandse Rijksoverheid.

Lees rapport.