EU Forum

Waarom deze bankenunie niet zo'n goed idee is voor Nederland

07 Nov 2013 - 09:59
Source: Tehbeach 2012

In juni vorig jaar besloten de regeringsleiders van de aangesloten EU-lidstaten tot de vorming van een bankenunie. Het doel daarvan was om voortaan te voorkomen dat banken in ernstige financiële problemen zouden komen.

Ernstige financiële problemen zoals nu met de eurocrisis het geval zijn, waarbij de belastingbetaler als 'lender of last resort' optreedt. De regeringsleiders besloten verder dat die bankenunie uit drie pijlers zou moeten bestaan:

 • een professioneel toezicht op alle Europese systeembanken met een balanstotaal groter dan € 30 miljard
 • een Europees afwikkelmechanisme voor slechte leningen en 'bad banks'
 • een Europees depositogarantiestelsel, dat er voor moet zorgen, dat alle spaarders tot een ton gevrijwaard blijven van verlies van hun spaargeld bij een eventueel toekomstig faillissement van een bank.

Voorwaar, dat klinkt toch heel redelijk en goed? Wie zou het hiermee oneens kunnen zijn?

ECB krijgt te veel toezicht

De gekozen route van de Europese regeringsleiders en de opzet van deze bankenunie zijn mijns inziens echter - helaas - verkeerd. Zo is ervoor gekozen om de ECB (Europese Centrale Bank) het toezicht te laten uitoefenen op die Europese systeembanken. Dat zijn er zesduizend.

Om te beginnen worden de belangrijkste 124 banken onder toezicht gesteld. Maar de ECB heeft hier helemaal geen ervaring mee en moet duizend nieuwe medewerkers werven, die allemaal ingewerkt moeten worden. Bovendien heeft ze geen sturende middelen ter beschikking om pro-actief in te grijpen als het in een bepaalde lidstaat misgaat, alleen achteraf.

Maar misschien het belangrijkste bezwaar om de ECB dit toezicht te laten vervullen is, dat daarmee de onafhankelijke positie (die de ECB althans op papier zegt te hebben) verder onder druk komt te staan. Immers, niet alle banken in alle lidstaten hebben in dezelfde mate last van slechte activa of onderkapitalisatie. Dat wordt dus politiek touwtrekken, waar zorg dragen voor prijsstabiliteit en inflatiebeteugeling de hoofdtaken van de ECB zouden moeten zijn.

Niet politiek trouwtrekken, maar zorg dragen voor prijsstabiliteit en inflatiebeteugeling moeten de hoofdtaken van de ECB zijn

Bovendien kan men vraagtekens plaatsen bij de uit te voeren 'stresstesten' van de banken in kwestie. Dat heeft in het verleden zeer teleurstellende resultaten opgeleverd. We hoeven maar te denken aan de Belgisch-Franse bank Dexia, die kort voor haar faillissement nog met vlag en wimpel slaagde voor de toenmalige stresstest. Waarom zou het nu wel beter gaan?

Men had moeten kiezen voor de European Banking Authority (EBA) als toezichthouder en die organisatie van voldoende middelen en tijd moeten voorzien om de klus naar behoren te klaren.

Immers, de EBA heeft:

 • wél ervaring met samenwerking met nationale toezichthouders
 • een essentiële bijdrage geleverd aan het opstellen van één rulebook voor financiële dienstverlening
 • een cruciale rol vervuld bij de totstandkoming van herkapitalisatie van grote kredietinstellingen binnen de Unie
 • een blauwdruk geschreven voor de ECB over deze kwestie.

One state, one vote

Maar ik zie nog meer bezwaren. Het 'Single Supervisory Mechanism' (SSM), zoals het toezichthoudend orgaan van de ECB heet, kent een 'one state one vote' principe. Dat wil zeggen dat de stem van elk EU-land, binnen en buiten de eurozone dus, even zwaar telt in de besluitvorming.

Bovendien moet zowel een meerderheid van EU-landen binnen als buiten de eurozone instemmen met een besluit. Die besluiten kunnen betrekking hebben op ingrijpende maatregelen met betrekking tot herkapitalisatie van lokale banken. Daarbij gaat het dan niet om een paar kwartjes, maar om miljarden.

Dit kan betekenen dat er besluiten worden genomen die gunstig uitpakken voor landen met grote financiële problemen en ongunstig voor landen, die de rekening vervolgens moeten betalen. Nederland behoort met haar relatief gezonde financiële sector tot de laatste groep landen.

Hiernaast voorzie ik ook problemen in de rolverdeling tussen nationale centrale banken en de ECB. Met zoveel onervarenheid aan de zijde van de ECB,  onduidelijke mandaatregelingen en tegengestelde nationale belangen is het niet de vraag óf, maar wanneer die problemen zich zullen voordoen.

Als de noordelijke banken onvoldoende vermogen hebben, wie wordt dan geacht het vermogen aan te vullen? Juist, de belastingbetaler

Dan het 'Single Resolution Mechanism' (SRM), de Europese 'stroppenpot' waar alle slechte leningen in terecht moeten komen. Het is de bedoeling dat eerst de junior bondholders, de aandeelhouders en het land waarin de bank gevestigd is 'aan de beurt' komen om de kosten te dragen. Maar iedereen met kennis van zaken weet, dat de landen in Latijns Europa (en daar hoort Frankrijk nadrukkelijk bij) geen geld hebben om de gatenkaas van hun nationale bankbalansen te dichten.

Die factuur ploft dus bij de noordelijke banken op de mat. En als die onvoldoende vermogen hebben, wie wordt dan geacht het vermogen aan te vullen? Juist, de belastingbetaler. Dat wil zeggen, de Duitse, Nederlandse, Oostenrijkse, Finse en Luxemburgse belastingbetaler.

Nederland onevenredig hard getroffen

Een ander bezwaar tegen deze oneigenlijke 'risicodeling' van leningen van gezonde en ongezonde banken is, dat Nederland met haar omvangrijke financiële sector onevenredig hard getroffen zal worden door deze operatie.

Het zal de sector banen kosten, geld en waardeverlies op de beurs. Bovendien kan de vraag worden gesteld waarom het Nederlandse bankwezen, laat staan de Nederlandse belastingbetaler, op zou moeten draaien voor de fouten die door andere Europese 'familieleden' zijn gemaakt.

Een principiële vraag, waarvan ik vind dat die voorgelegd zou moeten worden aan de bevolkingen van de lidstaten die het betreft. Per referendum. Temeer, daar het nu zo geregeld is dat de Europese Commissie op eigen initiatief kan vaststellen of een bepaalde bank niet meer levensvatbaar is.

Nog een bezwaar  in mijn ogen is dat (een dochterentiteit van) het European Stability Mechanism (ESM) gebruikt wordt om individuele banken te herkapitaliseren. Via een truc is dit al gebeurd in Spanje. Weliswaar als achtervang, maar toch.

Ik vraag mij af waar men het geld voor een Europees Depositogarantiestelsel vandaan wil halen, want dat is er helemaal niet

Hiervoor is het ESM echter nooit bedoeld. Bovendien is bij de eerste steunronde aan de noodlijdende Spaanse bankensector het preferente crediteuren karakter van het geleende ESM-geld losgelaten. Ook al een inbreuk op het oorspronkelijke ESM-verdrag.  En tenslotte is het door de banken te vormen eigen 'resolutiefonds' van € 55 miljard, dat in 10 tot 15 jaar opgebouwd zou moeten worden, volstrekt ontoereikend. Een druppel op een gloeiende plaat.

Dan, de derde en laatste pijler: het Europees Depositogarantiestelsel. Bedragen tot € 100.000 zouden worden gegarandeerd voor elke EU-ingezetene. Ik vraag mij af waar men het geld daarvoor vandaan wil halen, want dat is er helemaal niet. Onze drie grootse banken (RABO, ING en ABNAMRO) hebben niet eens voldoende kapitaal gehad om de depositohouders van het bescheiden SNS op zich te nemen, zoals voorgeschreven in het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Ook hier is de factuur bij de belastingbetaler op de mat geploft.

Alternatief voor deze bankenunie

Samenvattend: de bankenunie, zoals deze thans vormgegeven wordt, is een slecht plan dat de problemen niet oplost en de rekening neerlegt bij de onschuldige burgers van de noordelijke lidstaten. De oplossing die men had moeten kiezen was om het toezicht onder te brengen bij de EBA.

Daarnaast verdient het aanbeveling om een Special Purpose Vehicle (SPV) op te richten, die belast wordt met de afwikkeling van de slechte leningen en die gefinancierd wordt door de winstinhoudingen bij alle Europese banken. Ook de Duitse regio banken die nu de dans ontspringen.

Deze SPV wordt van kapitaal voorzien door de ECB, die daarvoor in ruil bankaandelen ontvangt als onderpand. Het idee is dat de Europese banken de tijdelijke kapitaalsteun terugbetalen via dat SPV aan de ECB uit winstinhoudingen. Daarvoor is het uiteraard nodig dat de economieën van de zwakke lidstaten zich kunnen herstellen.

Daar is weer voor nodig dat er een Europees systeem komt van wisselkoersen. Zo kunnen zwakke landen voor wie de euro veel te duur is monetair devalueren en een landenspecifiek rentebeleid kunnen ontwikkelen. Maar dan dient er wel eerst een einde te worden gemaakt aan de one-size-fits-none-euro.

 

Geïnteresseerd in de bankenunie? Lees meer op Europa-Nu.nl

1025 Comments

Load comments

Интересуетесь услугами, связанными с разработкой сайта, SEO, SMM продвижением, дизайном, настройкой таргетенговой и контекстной рекламы? Вашему вниманию предлагается web студия «Азнона»! Наша команда состоит из амбициозных профессионалов, имеющих большой опыт работы и солидное портфолио. В нашей компании работают профессионалы с большим опытом работы в данной сфере деятельности, имеющие необходимые знания и навыки. Мы дорожим нашими клиентами и поэтому стараемся удовлетворить их потребности. Каждый из нас добросовестно относится к своей работе, поэтому в результате вы получаете отменный результат. С нами вас ждет увеличение объемов продаж, расширение клиентской базы и рост доходов.
<br><br>
Мы предлагаем своим клиентам широкий перечень услуг. Наша компания предоставляет широкий спектр услуг «под ключ» в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook. Сюда входит оформление сообщества, модерация, раскрутка и другие услуги. Мы занимаемся разработкой логотипов и графики. Настройка контекстной рекламы и SEO продвижение включает в себя рекламу в яндекс директ, гугл рекламу, увеличение позиции сайта в поисковиках. Наша компания предоставляет комплексные услуги по разработке сайтов. Портфолио готовых сайтов вы можете посмотреть <a href="https://aznona.com">на веб сайте aznona.com</a>.
<br><br>
Какие преимущества дает сотрудничество с нашим агентством? В течение пяти лет мы предоставляем услуги, связанные с разработкой сайтов, дизайном, SEO, SMM, настройке таргетенговой и контекстной рекламы. Web студия «Азнона» - это команда настоящих профессионалов! Наша компания предоставляет услуги по самым доступным ценам в рунете. Мы гарантируем высокое качество предоставляемых услуг, поэтому в случае невыполнения своих обязательств возвращаем средства клиентам. Услуги предоставляются в сроки, оговоренные с заказчиком. За пять лет своей работы мы значительно расширили свою клиентскую базу.
<br><br>
Если вы сомневаетесь в своем выборе, ознакомьтесь с отзывами наших клиентов. Все отзывы, представленные на нашем сайте, являются абсолютно реальными. Детальная информация о работе нашего агентства размещена на сайте aznona.com. В случае возникновения вопросов, звоните нашим консультантам!

[url=https://aznona.com/service/sozdanie-nastrojka-gruppy-ili-stranicy-v-fac…] настройка страницы фейсбук [/url]
[url=https://aznona.com/service/sozdanie-nastrojka-gruppy-ili-stranicy-v-fac…] настройка группы фейсбук [/url]
[url=https://aznona.com/service/sozdanie-nastrojka-gruppy-ili-stranicy-v-odn…] настройка страницы в одноклассниках [/url]

Ташкентский казенный экономический университет
(Узбекистан) и университет Сайтама (Япония) подписали
Меморандум о взаимопонимании. Согласие соглашению, обе
стороны будут обмениваться учителями. Особое уезд в
государственной политике, проводимой в области развития
экономики, занимает порядок образования. Чтобы выбора
оптимальных решений проблемы интеграции образования.
[url=http://jspi.uz/]
государственный педагогический институт[/url]

https://jspi.uz/ru/xorijiy-talabalar/xorijiy-talabalar-uchun-tolov-kant…
[url=https://adti.uz/]
лекции в медицинском институте [/url]

https://adti.uz/doktorantura/
[url=http://tsue.uz/]
официальный сайт экономического университета[/url]

http://tsue.uz/?page_id=320

The coronavirus pandemic has studied universities to swap to interval learning. essay editing service <a href=http://goodthesisstatementsdsa.com/>mla thesis</a> essay about community service hours.
But what is happening now can be named an special delivery of content to listeners in self-isolation . A lot of the universities and the teachers themselves were not prepared for the transition to online. According to a 2019 HSE study, University professors with an academic degree rate their level of proficiency in remote technologies at 3.2 points out of five. One in four persons has never used remote video services to take part in webinars or video conferences in the past three years.
But professors are not required to own online studying technologies. They were simply not prepared for this, although education and its advanced methods are the main function of academies. Try to oblige the surgeon to do their work from home. Let him explain to the patient via Skype how to remove his appendicitis. It sounds crazy. Therefore, the resourcefulness with which teachers adapt to the remote format is commendable.

Sometimes it is funny. Colleagues from regional universities said that some professors asked to write conspectuses by hand and send them scans for verification.In present, people communicate remotely in real time thanks to modern digital technologies, students can "raise their hands" with one button, they can write with a finger on a tablet as on a blackboard, and they are told: "Please write a handwritten summary and send the scan." Or, for example, this case: a physical education teacher asked students to shoot five-minute videos where they perform physical exercises. Although remote physical education training can be more originative, for example, you can select of ready-made videos on YouTube, find checklists in the official domain, and teach them to play sports in self-isolation, while you can't go anywhere anywhere.

University educators are faced with a lack of guidance and difficulties in dealing with organizational matters. Someone conduct classes on Skype, someone -in Zoom, some of them only sends lectures to WhatsApp. Some teachers record lectures on a webcam and send them to students. The quality of such materials is very low, and it is hard to perceive them. At least because the videos on YouTube, which students are used to, is shot and edited professionally and the viewer is spoiled by the quality of video materials.
There are also difficulties with monitoring attendance. Some professors ask you to put a " + " in the chat, others require you to turn on Webcams and take screenshots of students. Against the background of all the misunderstandings and difficulties, one element of academic life remains unchanged - assessment. Students don't study on campus, but they will get grades, even formal ones.
<a href=http://goodthesisstatementsdsa.com/>thesis statement writing</a>
Online learning does not have these disadvantages, because it is based on a carefully designed learning process in an electronic information and educational environment. Teachers have instructions, manuals, memos,checklists, templates for emails and notifications, and even presentations. Everything is thought out here-from the screen saver before the lesson to the slide with homework.

Важным условием подбора во выгоду Чехии считается богемское
образование, наедине с наиболее древнейших также признаваемых
в абсолютно всем обществе.

[url=http://golden-praga.ru/nostrifikatsiya]Нострификация в Чехии документы[/url]

Безвозмездное высочайшее образование
во Чехии – смотри фактор, согласно каковой тыс. учащихся с
в целом общества каждый год прибывают с целью оклад во
университеты Богемской республики.

The Massachusetts Establish of Technology has been ranked the pre-eminent University in the in every way also in behalf of more than 8 years, with 39 Nobel laureates surrounded by its graduates, and less than 10% of the annual flow of applicants. In this article, we order disbosom oneself you why the University is considered the most famous, what fascinate tests students constraint to pass, and how to increase their chances of enrollment.

to the University
ftce essay writing help:online essay writing tutoring & test prep <a href="http://writingabusinessplanksl.com/">business plan price</a> here to help lesrning flight 2 essay
The Massachusetts Set up of Technology is a private probing University in Cambridge, Massachusetts. This is the choicest University in the USA and the world (QS World University Ranking, 2012-2020).
MIT alumni, potential, and scientists include 96 Nobel laureates, 26 Turing reward winners, and 8 fields medal winners (as of October 2019).
The University's gnome Mens et manus (Latin for" Mind and hand") emphasizes the correlation between scholastic instruction and practical goals. Varied of the inventions that changed the world came from MIT. In behalf of pattern, 3D printing, bionic prostheses, radar, "sombre case", electronic ink, the genetic foundation of altruist cancer, the concept of an expanding microcosm, and much more. Of the 12 people who visited the moon, four graduated from MIT.
MIT graduates take opened 30,000 companies with 4.6 million jobs with annual profits of regarding $ 1.9 trillion. These comprehend Dropbox, Hewlett-Packard, Intel, and Qualcomm. A nation of MIT graduates would be tantamount to the 10th largest economy in the world.
Teeth of the intricate training of the University, representatives of artistic specialties also execute good here. The MIT Museum attracts almost 125,000 visitors each year. Students participate in more than 60 music, theater, and skip groups, and faculty members include Pulitzer purse winners and Guggenheim fellows.
The University is known as a replacement for its interdisciplinary approach. After archetype, MIT Media Lab Professor Neri Oxman combines faculty, devise, biology, programming, and engineering in her research.
the best way to help yourself is to help others essay <a href="http://writingabusinessplanksl.com/">writingabusinessplanksl.com</a&gt; get help with my essay
Undergraduate gate requirements

1. Discipline grades

it is paramount to Apply to MIT at the genesis of your terminating year of school. The Commission will neaten up a decisiveness based on popular assessments. If you are interested in it, you intention essential to send the terminal results after receiving the certificate.
The University does not plump a superficial mark, but the speculator your grades, the more chances you have. Grades in the subjects you plan to study at MIT carouse an important role. In over, the admissions Committee recommends paying distinction to the following subjects:
English (from 4 years);
mathematics (at least up to the equal of arithmetical analysis);
report or popular studies (at least two years antique);
biology;
chemistry;
physics.
These subjects escort your Encyclopaedic training, but are not a requirement.
2. Recommendations

You need letters of recommendation from two teachers: in math or sphere, and in the Humanities or sexual Sciences.
3. SAT or ACT
help writing personal essay for college application <a href="http://writingabusinessplanksl.com/">buy business plan</a> very easy tricks to help with an essay
The University liking not think about points in behalf of a written SHTICK section or an additional SAT essay. Also, starting in 2020, applicants do not need to rip off SAT Issue exams in a specific case, such as math, physics, or literature.
There is no incidentally army instead of tests, but the University offers statistics from antecedent years as a guide. In 2019, the number of accepted students received 750-800 points in support of the SAT exam (in each block: math and calligraphy+reading) and 34-36 points after the PERFORMANCE (in reckon, in both math and English blocks).

Add new comment

Your name: Anonymous

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.