Research

Trade and Globalisation

Policy briefs

Overheid en bedrijven: Werk samen in de trio-transitie van geopolitiek, verduurzaming en digitalisering!

05 Dec 2023 - 14:26
Source: AI-generated via Midjourney

Nederland en de EU staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die de internationale economische betrekkingen beïnvloeden. Geopolitieke rivaliteit, de verduurzamings- en energietransitie, en digitalisering hebben hun weerslag op handelsstromen, investeringen en het verdienvermogen van Nederland en Europa. De roep van bedrijven om een visie en geïntegreerde aanpak van de overheid op deze transities klinkt steeds luider. Structurele dialoog met het bedrijfsleven over deze transities is er nog onvoldoende. Dit vergroot de toch al enorme opgave om alle verschillende behoeftes van uiteenlopende sectoren en bedrijven te wegen. Kennisuitwisseling inzake de groene, digitale en geopolitieke transitie tussen bedrijf en overheid is daarbij een belangrijk startpunt. Op basis van gesprekken met een tiental Nederlandse bedrijven, presenteert dit paper handvaten voor het strategisch gesprek dat plaats moet vinden om dit mogelijk te maken. Dit kan een basis leggen voor een beter geïnformeerd innovatiebeleid, handelsbevordering en (financierings)instrumentarium die passen bij deze tijd.

Lees policy brief.